Βιογραφικό

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος γεννήθηκε στό Περιστέρι Ἀττικῆς τό ἔτος 1961, ὅπου καί περάτωσε τίς ἐγκύκλιες σπουδές του. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτέρας Ἐκ-κλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν (1980-1983) καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν - Τμῆμα Θεολογίας (1983-1987).

Τό ἔτος 1988 χειροτονήθηκε Διάκονος καί ἔτυχε ὑποτροφίας ἀπό τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία (ComiteCatholiquepourlacollaborati-onCulturele) γιά Μεταπτυχιακές σπουδές στή Ρώμη (PontificioInstitutoOrientale καί PontificioUniversitaGregoriana, 1988-1990). Τό ἔτος 1990 ἔλαβε τό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εἰδίκευσης (Master) στήν Πατε-ρική Θεολογία καί στήν Οἰκουμενική Κίνηση, μέ βαθμό «Ἄριστα» (SummacumLaude). Παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα Ἑλληνικῆς Παλαιογραφίας καί Διπλωματικῆς, στήν ἀντίστοιχη «ScuoladiPaleografiaDiplomaticaeArchivistica» τοῦ Κράτους τοῦ Βατικανοῦ.

Κατά τά ἔτη 1990-1991, ὡς ὑπότροφος καί πάλιν τῆς Ρωμαιοκαθολι-κῆς Ἐκκλησίας, παρακολούθησε τόν τρίτο κύκλο μεταπτυχιακῶν σπουδῶν (Διδακτορικοῦ Διπλώματος) στό Πανεπιστήμιο τοῦ Στρασβούργου (Faculte de Theologie Catholique). Τόν Νοέμβριο τοῦ ἔτους 1990 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος καί ἔλαβε τό Ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτη. Τό ἔτος 2007 (15 Μαρτίου) ἐκλέχτηκε, ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Μητροπολίτης Μεσσηνίας

Τό ἔτος 1995 ἀναγορεύθηκε Διδάκτορας τῆς Θεολογίας, τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέ θέμα : «Ἡ θεολογική ὁρολογία καί προβληματική τῆς Πνευματολογίας τοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Β' τοῦ Κυπρίου», μέ βαθμό «Λίαν Καλῶς» (Ἑπταμελής Ἐξεταστική Ἐπιτροπή: Καθηγητές κ. κ. Κωνσταντῖνος Σκουτέρης (Πρόεδρος), Βλάσιος Φειδᾶς, Στυλιανός Παπαδόπουλος, Ἠλίας Μουτσούλας, Χαράλαμπος Σωτηρόπουλος (Ἐπιβλέπων), Νικόλαος Ξεξάκης, πρωτ. Νικόλαος Ἰωαννίδης).

Τόν Ἰούνιο τοῦ ἔτους 1999 ἐκλέχτηκε Λέκτορας τοῦ Τμήματος Θεολογίας, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, στό Τομέα Πατερικῶν Σπουδῶν, Ἱστορίας Δογμάτων καί Συμβολικῆς καί στό γνωστικό ἀντικείμενο «Πατερική Θεολογία μέ ἔκδοση κειμένων Ἐκκλησιαστικῶν Συγγραφέων» (ΦΕΚ 208 ΝΠΔΔ/10-12-1999) (Εἰσηγητική Τριμε-λής Ἐπιτροπή: Ἠλίας Μουτσούλας, Κωνσταντῖνος Σκουτέρης, Χαράλαμπος Σωτηρόπουλος), τόν Ἰούνιο τοῦ ἔτους 2002 Ἐπίκουρος Καθηγητής τοῦ αὐτοῦ Τμήματος, καί μέ γνωστικό ἀντικείμενο «Πατρολογία» (ΦΕΚ 216 ΝΠΔΔ/18-09-2002) (Εἰσηγητική Τριμελής Ἐπιτροπή: Χαράλαμπος Σωτηρόπουλος, Κωνσταντῖνος Λιάκουρας, πρωτ. Νικόλαος Ἰωαννίδης) καί τόν Ἰούλιο τοῦ ἔτους 2007 Καθηγητής τοῦ αὐτοῦ Τμήματος καί μέ γνωστικό ἀντικείμενον «Ἱστορία Δογμάτων καί Συμβολικῆς» (ΦΕΚ 329 ΝΠΔΔ/ 15-4-2008) (Εἰσηγητική Τριμελής Ἐπιτροπή Γ. Μαρτζέλος, Δ. Τσελεγγίδης, Δ. Λιάλιου). Κατά δέ τά ἔτη 2013 ἕως καί 2015 διετέλεσεν Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Θολογίας, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶ.

Κατά τά ἔτη 1995-1998 ὑπηρέτησε ὡς Γραμματέας στή «Συνοδική Ἐπιτροπή τοῦ Γραφείου Σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετά τῆς Εὐρωπαικῆς Ἑνώσεως» καί στήν «Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Πα-ρακολουθήσεως Εὐρωπαικῶν Θεμάτων», τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκ-κλησίας τῆς Ἑλλάδος (1998-1999), ὡς Ἐφημέριος δέ καί Τακτικός Ἱερο-κήρυκας στήν Ἱερά Μητρόπολη Περιστερίου (1988-1995) καί στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, ἀπό τό 1995 ὥς σήμερα.

Τακτικό μέλος τῆς «Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων», τῆς «Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διορθοδόξων καί Διαχριστιανικῶν Σχέσεων», τῆς «Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Παρακολουθήσεως Εὐρωπαικῶν Θεμάτων» τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ «Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».

Μέλος τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στόν «Ἐπίσημο Θεολογικό Διάλογο μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου καί τῆς Ρωμαιο-καθολικῆς Ἐκκλησίας» καί τῆς τριμελοῦς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκ-κλησίας τῆς Ἑλλάδος στή Διαρκῆ καί στήν ἐν Ὁλομελείᾳ Ἐπιτροπή, τοῦ Τμήματος «Πίστης καί Τάξης» τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ).

Μέ ἀπόφαση τῆς Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμά-των διορίστηκε Μέλος στό «Ἀνώτατο Ἐπιστημονικό Συμβούλιο», τῶν Ἀνωτάτων Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδημιῶν (ΦΕΚ Β’ 463/13-04-2006), καί τοῦ Ἐποπτικοῦ Συμβουλίου Δευτεροβαθμίου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως.

Ἐκπροσώπησε τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας καί τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σέ Διορθόδοξα Συνέδρια καί Συνδιασκέψεις καί σέ Διεκ-κλησιαστικές ἀποστολές, ὁμιλεῖ τή Γαλλική καί τήν Ἰταλική γλῶσσα καί εἶναι γνώστης τῆς Ἀγγλικῆς.