ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός διακήρυξης 1/2015

Το Νομικό Πρόσωπο υπό την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» (Ν.Π.Ι.Δ. – Κοινωφελές Ίδρυμα του Ν. 4182/2013), που εδρεύει στην Καλαμάτα, οδός Κουμουνδουράκη αριθμ. 30 και Φαρών προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της σίτισης των παιδιών, που φοιτούν στο Ίδρυμα, με έτοιμο φαγητό - cateringμε τα ακόλουθα στοιχεία :

1)Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής :

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Κουμουνδουράκη 30 & Φαρών, 24100 Καλαμάτα

Τηλ. 2721022455

2) Είδος Σύμβασης :

Σύμβαση προμήθειας και παροχής υπηρεσίας σίτισης.

3) Είδος διαδικασίας :

Πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός

4) Τόπος παροχής των υπηρεσιών :

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Κουμουνδουράκη 30 & Φαρών, 24100 Καλαμάτα

5) Αντικείμενο : Η ανάθεση στον Ανάδοχο της σίτισης των παιδιών, που φοιτούν στο Ίδρυμα, με έτοιμο φαγητό - catering ( για δύο γεύματα ημερησίως ήτοι δεκατιανό και μεσημεριανό) κατά τις εργάσιμες ημέρες του Ιδρύματος ήτοι με εξαίρεση τις σχολικές εορτές και αργίες, με προϋπολογισμό το ποσό των ευρώ 3,30€ πλέον του ισχύοντος σήμερα νομίμου τέλους ΦΠΑ ανά παιδί ανά ημέρα σίτισης, με μέγιστο αριθμό σιτιζομένων παιδιών τον αριθμό εβδομήντα πέντε (75) ήτοι μέγιστο ποσό το ποσό των ευρώ 247,50€ πλέον ΦΠΑ ημερησίως ήτοι για την συνολική διάρκεια της σχετικής σύμβασης (173 εργάσιμες ημέρες περίπου) το ποσό των ευρώ 42.817,00€ πλέον ΦΠΑ. Οι υποβαλλόμενες προσφορές θα έχουν ως τιμή εκκίνησης (ανώτατη τιμή) το ανωτέρω ποσό των ευρώ 3,30€ πλέον του νομίμου τέλους ΦΠΑ ανά παιδί ανά ημέρα σίτισης ήτοι θα πρέπει να είναι ίσες ή χαμηλότερες του ποσού αυτού.

6) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 01-11-2015 έως και την 31-07-2016 (λήξη της σχολικής χρονιάς) και τυχόν ανατιμήσεις δεν θα επηρεάσουν τις συμφωνημένες τιμές.

7) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) καθώς και το σχέδιο της Σύμβασης, καθώς και να υποβάλουν προσφορά έως την 16-10-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, οδός Μητροπολίτου Μελετίου αριθμ. 13, υπεύθυνος ενημέρωσης ο κ. Ιωάννης Φαββατάς.

9) Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 19/10/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 και τόπος τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, οδός Μητροπολίτου Μελετίου αριθμ. 13.Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά.

10) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 120 ημέρες.

11) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που έχουν την κατοικία ή την έδρα τους αντίστοιχα στην πόλη της Καλαμάτας.

Καλαμάτα 30-09-2015

Για το Παπαδοπούλειο Βρεφοκομείο Καλαμάτας

+ Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ - Πρόεδρος του Δ.Σ.