Εγκύκλιος λειτουργίας ιδιωτικών Ιερών Ναών

Προς άπαντας τους Εφημερίους της καθ᾿ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

Πανοσιολογιώτατοι, Αιδεσιμώτατοι,

Διά της παρούσης Εγκυκλίου Ημών, απαγορεύομεν ρητώς, την τέλεσιν πάσης ιεροπραξίας εις τους Ιδιωτικούς Ιερούς Ναούς, ήτοι τελέσεις Βαπτίσεως, Γάμων καθώς και θείαν Λειτουργιών, εκτός της ημέρας της εορτής του Ναού, κατά την οποίαν θα τελήτε μόνον την θείαν Λειτουργίαν, αφού πρώτον έχετε ενημερώσει και λάβει την άδειαν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Εις ουδεμίαν άλλην περίπτωσιν και δι' ουδένα λόγον δύνασθε να ιεροπράτετε εις τους ιδιωτικούς Ιερούς Ναούς. Αναφέρομεν δε κατωτέρω την σχετικήν νομοθεσίαν και κάνομεν γνωστόν προς άπαντας τους Εφημερίους ότι, εις περίπτωσιν κατά την οποίαν δεν τηρηθούν επακριβώς και δεν εφαρμοσθούν αι κάτωθι διατάξεις και αι Ημέτεραι εντολαί, τότε, θα επιβληθούν εις υμάς αι κανονικαί και νόμιμαι κυρώσεις.

"Οι διόκτητοι ναοί ανήκουν κατά κυριότητα σέ φυσικά ή νομικά (όχι όμως εκκλησιαστικά) πρόσωπα και η ίδρυση και λειτουργία τους διέπεται γενικώς από το άρθρο 13 Κ. 8 και σε θέματα που συνεπάγονται περιορισμό των δικαιωμάτων του ιδιοκτήτη από το άρθρο 6 του Α.Ν. 2200/40. Οι ιδιωτικοί ναοί ανεγείρονται και λειτουργούν ύστερα από άδεια του οικείου Μητροπολίτη και παραμένουν στην κυριότητα και τη διαχείριση του ιδιοκτήτη μόνο για την εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών αυτού και της οικογενείας του. Αν σημειωθεί παράβαση των διατάξεων αυτών, δηλαδή α) αν δεν υπάρχει άδεια του Μητροπολίτη, ή β) αν τεθούν σε δημόσια λατρεία, με δυνατότητα προσελεύσεως οποιουδήποτε τρίτου (εκτός όμως από την ημέρα της εορτής του ναού, κατά ρητή εξαίρεση του άρθρου 13 § 3 Κ. 8), ή γ) αν πάψουν να εξυπηρετούν τον προορισμό τους, τότε είτε φραγίζονται από την αστυνομική αρχή με εντολή του Μητροπολίτη, είτε σπαλλοτριώνονται αναγκαστικώς (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την αναγκαστική απαλλοτρίωση) για λογαριασμό του "πλησιεστέρου ενοριακού ή προσκυνηματικού ναού". (Βλ. για τη σχετική νομολογία του Σ.τ.Ε. Ευρ.Νομολ.τ.Β΄. σ. 404 επ. αριθμ 102-106. Πρόσθεσε και Σ.τ.Ε.1548/74 (Ολομ.), ΝοΒ 23 (1975)235 επ. καί 904/97 (Τμ. Δ΄), Ελλ.Δ 40 (1999)463 επ. βλ. 6.3.7. XI-XII) .

Ησφράγιση είναι υποχρεωτική και δεν απόκειται στη διαζευκτική ευχέρεια της Διοικήσεως. Η σχετική πράξη πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη, αλλά τυχόν ελλείψεις μπορεί να καλυφθούν από τα στοιχεία του φακέλου. (Σ.τ.Ε. 2147/76). Η θέση σε λειτουργία σφραγισμένου ναού είναι πράξη αξιόποινη (Α.Π. 470/74 Π.ΧΡ. 24 (1974 ), 735). Αν όμως ο ιδιοκτήτης του ζήτησε με αίτησή του το άνοιγμα του ναού για την εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών του ιδίου και της οικογενείας του και δεν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν πρόθεση να τεθεί πάλι ο ναός σε δημόσια λατρεία, ο Μητροπολίτης έχει νόμιμη υποχρέωση να διατάξει την αποσφράγιση του ναού (Σ.τ.Ε. 106/64).

Μετά πατρικών ευχών
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ