Εγκύκλιος προς τους Αιδεσιμωτάτους Εφημερίους της Καλαμάτας

Προς τους Αιδεσιμωτάτους Εφημερίους της Καλαμάτας


Αιδεσιμώτατοι,

Η εντολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι σαφέστατη, Όσον αφορά την αρετή τής αγάπης, την οποία πρέπει να δει­κνύω­μεν όχι μόνον προς τους "αγαπώντας αμάς", αλλά πρός α­πάντας τους συνανθρώπους μας, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, χρώμα­τος και φυλής. Μάλιστα, η αγάπη μας αυτή, δέον να φθάνει μέχρι και αυτής της θυσίας εάν θέλομε να αγγίξωμε την κορυφήν αυτής της θείας αρετής."Μείζονα ταύτης αγάπην ουδείς έχει, ίνα τις την ψυχήν αυτού θή υπέρ των φίλων αυτού" ( Ἰω. 15, 13).

Μια μικρά ένδειξις αγάπης πρός τον πλησίον μας, η οποία μας δίδει τήν ευκαιρίαν να εφαρμόσωμεν τα λόγια του Κυρίου μας είναι η πράξις της αιμοδοσίας. Γνωρίζομεν πολύ καλά όλοι μας την αναγκαιότητα έστω και μίας φιάλης αίματος, σε καταστάσεις, που είναι επικίνδυνες κατά τις οποίες μπορεί να κινδυνεύσει μιά ανθρώπινη ζωή ενώ για μας δεν κοστίζει απολύτως τίποτα, παρά μόνον 5 λεπτά από το χρόνο μας. Σημειωτέον δε, σύμφωνα με την Ιατρική Επιστήμη, είναι απαραίτητο διά την υγεία μας να δίδωμεν συχνά αίμα.

Διά τούτο θεωρούμεν αναγκαίον, ότι όλες οι ενορίες της Πόλεώς μας, κάθε μία ξεχωριστά, πρέπει νά έχει την ιδική της Τράπεζα αίματος διά τας ανάγκας των πασχόντων ενοριτών αλλά και γενικώς όλων των συνανθρώπων μας.

Όθεν παρακαλούμεν θερμώς, όπως εντός του έτους 2009, οργανώσητε την Τράπεζαν αίματος της ενορίας σας, όσοι εξ υμών δεν έχετε ήδη πράξει, αφού πρώτον έλθετε σε συνεννόηση με την κα. Δημητροπούλου, Προϊσταμένη του Γραφείου Αίμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας και είς τα τηλέφωνα 27210-46153 και 27210-46162 κατά τις πρωϊνές ώρες από 9 έως 1:30.

Εξυπακούεται δέ, ότι θα ενημερώσετε τους ενορίτες σας διά την ημέραν της αιμοληψίας, την οποίαν θα σας ορίση το Γραφείον της Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Επίσης θα ενημερώσητε τον υπεύθυνον της Ιεράς Μητροπόλεως Οικονόμον Κωνσταντίνον Ιωαννίδην, διά τας ενεργείας σας σχετικώς με το ως άνω θέμα.

Εὐχέτης πρός Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ+ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ