Περι απαγορεύσεως τελέσεως λαϊκών πανηγύρεων εις τους αυλείους χώρους ιδιοκτησίας των Ιερών Ναών

Προς Τους Πανοσιολογιωτάτους και Αιδεσιμωτάτους Προέδρους των Εκκλ. Συμβουλίων των Ενοριακών Ιερών Ναών της καθ' ημάς Ιεράς ΜητροπόλεωςΠανοσιολογιώτατοι, Αιδεσιμώτατοι,


Επειδή πολλάκις έχομεν γίνη λήπτορες παραπόνων διά δυσάρεστα γεγονότα, τα οποία έχουν διαδραματισθή μεταξύ Εκκλη­σιαστικών Συμβουλίων και τινών Συλλόγων ή Δήμων, σχετικώς με την τέλεσιν λαϊκών πανηγύρεων εις τους αυλείους χώρους Ενοριακών Ιερών Ναών ή περιβαλ­λόντων χώρων Εξωκκλησίων ή Παρεκκλησίων, καθώς επίσης και δι αυθαιρεσίας εκ μέρους των Συλλόγων και των Δήμων εις βάρος των Ιερών μας Ναών και αναρ­μόστου συμπεριφοράς αυτών, πρός τούς υπευθύνους Ιερείς και τα Εκκλησια­στικά Συμβούλια διά τούτο, προς αποφυγήν όλων των ανωτέρω και διά την προφύλαξιν των δικαιωμάτων των Ιερών μας Ναών, διά της παρούσης Εγκυ­κλίου Ημών, απαγορεύομεν
ρητώς την τέλεσιν πάσης λαϊκής πανηγύρεως εις τους αυλείους χώρους των Ιερών Ναών αλλά και εις τους περιβάλλοντας χώρους οι οποίοι είναι ιδιοκτησία των Ιερών Ναών.

Εις περίπτωσιν δε, κατά την οποίαν ο αύλειος χώρος δεν ανοίκει εις τον Ιερόν Ναόν αλλά είναι ιδιοκτησία του Δήμου, τότε, καθ' όλην την διάρκειαν της λαϊκής πανηγύρεως, ο Ιερός Ναός θά παραμείνη κλειστός.

Ευχέτης προς Κύριον
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ